Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας – ΕΣΣΗΘ

Ίδρυση: 1995

Μορφή: μη-κερδοσκοπικός Επιστημονικός Σύνδεσμος

Δραστηριότητες:

  • Παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με τη ΣΗΘ, την Τηλεθέρμανση, Τηλεψύξη και την αποκεντρωμένη (διάσπαρτη) παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Πληροφόρηση για τις σύγχρονες τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, νομοθετικές και χρηματοδοτικές εξελίξεις στον τομέα της ΣΗΘ.
  • Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών.
  • Εντοπισμός πιθανών εμποδίων στην εφαρμογή και διάδοση της ΣΗΘ και ανάληψη πρωτοβουλιών για την άρση τους.
  • Παροχή υποστήριξης προς την Πολιτεία για θέματα σχετικά με τη ΣΗΘ.
  • Επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία, τους Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές για τις εξελίξεις στον τομέα της ΣΗΘ.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, καθώς και συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις του εξωτερικού.
  • Ίδρυση βιβλιοθήκης με βιβλία, μελέτες, έντυπα και λοιπό πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη ΣΗΘ.

Συνεργασίες:

Ο ΕΣΣΗΘ βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Συνδέσμους, ιδιαίτερα με αυτούς της ΝΑ Ευρώπης και με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο ΣΗΘ, την COGEN EUROPE, με στόχο την προώθηση της ΣΗΘ αλλά και της Αποκεντρωμένης Παραγωγής στη χώρα μας.

Τιμή ΜΤΦΑ

Ενημερωθείτε για την τιμή ΜΤΦΑ