Θεσμικό πλαίσιο για ΣΗΘ και ΣΗΘΥΑ

Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Νόμοι που αφορούν τη ΣΗΘ

Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τη ΣΗΘ

Αποφάσεις/Γνωματεύσεις ΡΑΕ